ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ นักออกแบบระบบ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ม.1 (PDF)

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน, ระบบทางเทคโนโลยี, การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)

นักออกแบบระบบ (แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา, สนุกกับการเขียนผังงาน, การเขียนอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โปรแกรมเมอร์น้อย (การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit, รู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบ, รู้จักทางเลือก, ฟังก์ชันใน Tinkercad)

วิศวกรน้อย (ล้อและเพลา, จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์แห่งโลกอนาคต)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

Advertisements