Admin

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้ธรรมชาติ พันธุกรรม และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF) ลักษณะทางพันธุกรรมสัตว์ พันธุกรรมของเรา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรง น้ำ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มบวกลบเลขคูณหาญไม่เกิน 6 หลัก หน่วยของสิ่งต่างๆ ฯลฯ และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF) จำนวน การบวก การลบ ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3 เรขาคณิต แบบรูป สถิติ หน่วยของเงิน เวลา การคูณ การหาร ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4 การวัด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ …

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF) Read More »

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 (PDF) แกนหลักการงานอาชีพ 1 แกนหลักการงานอาชีพ 2 แกนหลักการงานอาชีพ 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดกิจกรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

แบบฝึกหัดวิชาสุขพละศึกษา ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิชาสุขพละศึกษา ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิชาสุขพละศึกษา ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละพื้นฐานที่ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ทั้งการรู้จักพื้นฐานอวัยวะใน และนอกร่างกาย การรู้จักกับกีฬา ฯลฯ ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดวิชาสุขพละศึกษา ป.2 (PDF) แกนหลักสุขพละศึกษา ชุด 1 แกนหลักสุขพละศึกษา ชุด 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขพละศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

แบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมตามหลักสูตรการศึกษา ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักและหนังสือไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา ป.2 แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 1 แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 2 แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 3 เด็กไทยใฝ่ดี โลกสวยด้วยมือเรา ชุดกิจกรรมเรียนรู้สังคมศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัด ป.2 ชุดกิจกรรมสำหรับครูผู้สอน **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com  

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self Family Free Time ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 Self Family School Food and Drinks Around Me My free time ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.2 แบบรูปเล่ม ชุดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยในหลักสูตร ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากบทเรียนหลักไปในตัว เช่น โรงเรียน อ่าน เขียน วาจา นิทาน ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF) ภาคเรียนที่ 1 ฉันรักโรงเรียน อ่าน เขียน เรียนภาษา วาจานั้นสำคัญนัก กล่อมลูกด้วยรัก รู้จักอาขยาน เครื่องหมายวรรคตอน ท้ายบท ภาคเรียนที่ 2 สร้างสรรค์งานเขียน คำคม คำขวัญ ความกตัญญู รื่นรมย์จินตนาการ(ประเพณีไทย) อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย) ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน) ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร) วรรณกรรมสร้างสรรค์ นิทานพาเพลิน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัดแบบเล่ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 เทอม 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 เทอม 2 …

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF) Read More »

ใบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมจากในหนังสือวิทยาศาสตร์ ป.2 ใหเด็กได้ทบทวนไปในตัว เช่น สิ่งมีชีวิตรอบตัว ธรรมชาติ ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อยอดจากความรู้ใน ป.1 ในเรื่องบวกลบคูณหาญ การวัดง่ายๆ ฯลฯ ต่อยอดมาจากพื้นฐานเดิม ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 ชุด 1 ชุด 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียน ในเรื่องชาติไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 ชุด 1 ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่สัญลักษ์ไทย ชุด 2 แสดงความเคารพต่อสัญลักษ์สำคัญของชาติไทย ชุด 3 วัฒนธรรมในชุมชน ชุด 4 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ชุด 5 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 1, 2 ชุด 6 ช่วงเวลาใน 1 วัน ชุด 7 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน 1, 2 ชุด 8 สมาชิกในกลุ่มอาเซียน 1, 2 ชุด 9 ธรรมเนียมปฏิบัติ 1, 2 **แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย! …

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF) Read More »